Aktualność "Wydatki na cele mieszkaniowe jako zwolnienie przychodów ze zbycia nieruchomości"

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrok z dnia 25.11.2016 r. sygn. II FSK 3011/14 stwierdził:

"Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, jest to norma celu społecznego (por. wyrok NSA z dnia 25 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 2028/09). Niewątpliwym i zamierzonym celem tej regulacji było "podatkowe sprzyjanie" przez ustawodawcę, podejmowanym przez podatników w różnorodnych formach przedsięwzięciom służącym zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela więc stanowisko prezentowane w tej mierze w tym nurcie orzecznictwa sądów administracyjnych (np. wyroki NSA: z dnia 20 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 2067/10, z dnia 5 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 383/10, z dnia 6 grudnia 2013 r. sygn. akt II FSK 49/12), w którym interpretując analizowany przepis kierowano się także jego celem.

Oznacza to, iż jak wskazano w skardze kasacyjnej, powołując się na wymienione tam orzeczenia sądów administracyjnych, nie można poprzestawać na literalnym brzmieniu przepisu i wymagać, aby nabycie nieruchomości nastąpiło bezpośrednio ze środków pochodzących ze zbycia, lecz przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem jego celu. Intencja ustawodawcy wyrażona w tym przepisie była bowiem taka, aby w ciągu dwóch lat od zbycia nieruchomości podatnik nabył nieruchomość zaspakajającą jego potrzeby mieszkaniowe. Innymi słowy, z przepisu tego nie wynika, iż warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego jest wydatkowanie przez podatnika wyłącznie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, a nie innych środków pieniężnych będących w jego posiadaniu, a jedynie cel tego wydatkowania i termin."


DATA PUBLIKACJI: 2017-11-15 » Pozostałe aktualności

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego