Aktualno¶ć "Sprzedaż działek a VAT"

Wyrok Naczelnego S±du Administracyjnego
z 29.04.2014 r. sygn. I FSK 621/13


"Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynno
ci działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnosz±cej się do okolicznoci faktycznych danej sprawy. W powyższym zakresie nie jest natomiast możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwi±zania, maj±cego zastosowanie w każdym przypadku.

Wykonanie danej czynnoci (w przypadku sprzedaży działki budowlanej lub przeznaczonej pod zabudowę) jednorazowo, jednakże w okolicznociach wskazuj±cych na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przes±dza automatycznie, że z tego tylko powodu dany podmiot staje się podatnikiem VAT. Konieczne jest bowiem ustalenie, że w odniesieniu do tej czynnoci występował on w charakterze podatnika, tj. jako osoba angażuj±ca rodki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, a nie osoba wykonuj±ca prawo własnoci w stosunku do tego gruntu,

 Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedaj±c działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadz±cego handlow± działalno¶ć gospodarcz± (jako handlowiec), wymaga ustalenia, że jej działalno¶ć w tym zakresie przybiera formę zawodow± (profesjonaln±), czyli stał± (powtarzalno¶ć czynnoci i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowan±; przesłanka "stałoci" działalnoci gospodarczej wynika z porównania art. 9 i art. 12. dyrektywy 2006/112/WE, gdyż skoro art. 12 wprowadza, jako zasadę szczególn±, możliwo¶ć uznania za podatnika także podmiotów wykonuj±cych działalno¶ć gospodarcz± w sposób sporadyczny (okazjonalny), to oznacza, iż zasad± ogóln± jest, by działalno¶ć gospodarcza była wykonywana w sposób niesporadyczny (stały).

 Nie jest działalnoci± handlow± sprzedaż maj±tku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach prywatnych.

 Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnociami dokonywanymi prywatnie, które znajduj± się poza zakresem opodatkowania, a czynnociami stanowi±cymi działalno¶ć gospodarcz±.

 Podobnie okoliczno¶ć, iż przed sprzedaż± zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osi±gnięcia wyższej ceny ł±cznej sama w sobie nie jest decyduj±ca. Nie ma takiego charakteru również długo¶ć okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysoko¶ć osi±gniętych z nich przychodów. Cało¶ć powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarz±dzania maj±tkiem prywatnym zainteresowanego.

 Fakt podjęcia np. takich czynnoci, jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczaj±ce poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowi± o takiej aktywnoci w zakresie obrotu nieruchomociami, które mog± wskazywać, że czynnoci sprzedaj±cego przybieraj± formę zawodow± (profesjonaln±), a w konsekwencji zorganizowan±.

 Na taki rodzaj działalnoci wskazywać mog± także takie działania, jak uzyskanie przed sprzedaż± decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wyst±pienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zwłaszcza w sytuacji gdy sprzedawca jest już podatnikiem w zakresie usług budowlanych, developerskich, czy innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.

 W kontekcie powyższych kryteriów odróżnienia, na tle zamiaru sprzedaży spornych w tej sprawie gruntów, działalnoci gospodarczej od zarz±du maj±tkiem prywatnym, za zasadny należy uznać sformułowany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., a w konsekwencji naruszenia art. 146 § 1 i art. 151 w zwi±zku z art. 3 § 1 i 2 pkt 4a P.p.s.a.

 Nie można się bowiem zgodzić z S±dem pierwszej instancji, który swoje rozstrzygnięcie, uznaj±ce zamiar sprzedaży gruntów przez skarż±cego za działalno¶ć gospodarcz±, oparł zasadniczo na akceptacji tezy wyrażonej w interpretacji, że fakt uatrakcyjnienia działek poprzez ich podział zainicjowany przez skarż±cego, zamiar sukcesywnej ich sprzedaży i uzyskiwania stałych dochodów, a także – co podkrelił S±d – okoliczno¶ć, że wnioskodawca jest podatnikiem VAT w zakresie działalnoci zbliżonej do sfery obrotu nieruchomociami, tj. w zakresie najmu nieruchomoci, wskazuj± na uznanie, że planowana przez skarż±cego sprzedaż gruntów będzie miała znamiona działalnoci gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u.

Powyższe stwierdzenia S±du pierwszej instancji pozostaj± bowiem poza powyżej przytoczonymi kryteriami rozróżniania, na tle sprzedaży spornych w tej sprawie gruntów, działalnoci gospodarczej od zarz±du maj±tkiem prywatnym. "


DATA PUBLIKACJI: 2015-03-01 » Pozostałe aktualno¶ci
Warto doczytać
» Naczelny S±d Administracyjny - Centralna Baza Orze

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy ¦wiat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego